• О себе: Сенинг хиёнатинг юрагимга ханжар санчган булса хам, калбимни яралаган булса хам, сенга нисбатан кунглимда нафрат туйгусини вужудга келтирган булса хам, сенга бир огиз купол суз айтишдан узимни тия оламан... Чунки сени севганман!!!
    ID:7077312