• О себе: Samoye vrednoye dlya nervnoy sistemi - это medlenniy internet....tak shoo asab tolachalarizni asrezla...(aniqrogi normalniy tel ishlatinglar)))))